อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย อินเทอร์เน็ตจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายหลากหลาย โดยแต่เดิมอาจเป็นเพียงเครือข่ายเชื่อมโยงการสื่อสาร ให้ประชาชนผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาคุณสมบัติให้สามารถรองรับความต้องการของผู้คนในยุคดิจิตอลมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับประเทศ อีกทั้งยังเชื่อมโยงนานาประเทศเข้าด้วยกัน

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันภายใต้ระบบการสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหลายล้านคนทั่วโลกต่างก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กันคนละแบบ ทำให้จำเป็นต้องมีภาษากลาง เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ เรียกว่าโปรโตคอล เครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย Internet สื่อสารระหว่างกันโดยใช้ Transmission Control Protocol และ Internet Protocol รวมเรียกว่า TCP/IP ข้อมูลที่ส่งจะถูกแบ่ง ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า Packet แล้วจ่าหน้าไปยังผู้รับด้วยการกำหนด IP Address  Packets พวกนี้จะวิ่งผ่าน Gateway ต่าง ๆ โดย Gateway จะอ่านที่อยู่ที่จ่าหน้า แล้วบอกทิศทางที่ไปปลายทางของแต่ละ Packet ว่าจะวิ่งไปในทิศทางใด เมื่อไปถึง Gateway ใหม่ก็จะถูกกำหนดเส้นทางให้วิ่งไปยัง Gatewayใหม่ที่อยู่ถัดไป จนกว่าจะถึงปลายทาง

อินเทอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันกับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ. 2493 ในยุคของสงครามเย็น ในโครงการอาร์ปาเน็ต(ARPANet) สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ตัวอื่นได้ โดยไม่ต้องมีผู้คอยควบคุม เพราะหากถูกโจมตี คอมพิวเตอร์ส่วนที่เหลือจะยังต้องสามารถใช้งานต่อไปได้ ระบบได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดจึงกลายมาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อพ.ศ.2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง เข้าด้วยกันเรียกว่า “เครือข่ายไทยสาร” การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม 2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนาม บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก 2,405 ล้านคนโดยประมาณ หรือประมาณร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2555) และทวีปที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ เอเชีย โดยคิดเป็นร้อยละ 44.8 ของผู้ใช้งานทั้งหมด และประเทศที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ ประเทศจีน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2551 พบว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีประมาณ 10.96 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ18.2

อินเทอร์เน็ตนั้น มีคุณประโยชน์และความสำคัญต่อผู้คนในยุคไซเบอร์เป็นอย่างมากในหลายๆด้าน ยกตัวอย่าง ได้แก่ ด้านการศึกษา นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงหนังสือออนไลน์และห้องสมุดออนไลน์ นอกจากนี้ ในด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้ง สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของสินค้า ในด้านการบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ สามารถทำได้หลายรูปแบบตามความชอบและสนใจ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งจองโรงแรมหรือที่พักได้อย่างง่ายดาย จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์ได้อย่างมากมายทั้งแก่ตนเองและสังคมรอบข้าง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>