แฮกเกอร์ Hackers

องค์ความรู้ในหมวด “แฮกเกอร์ (Hackers)” หรือผุ้โจมตีระบบ ประกอบด้วยประเภทของผู้โจมตีระบบแบบต่างๆ รูปแบบหรือวิธีการรวมไปถึงขั้นตอนที่ผู้โจมตีเลือกใช้ในการเข้าโจมตีระบบ วิธีการในการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจากการถูกโจมตี และอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้โจมตีระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>