เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

องค์ความรู้ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานต่างๆทั้งหมด เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา ระบบปฏิบัติการที่ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือแท๊ปเล็ตต่างๆ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์หรือระบบที่ปฏิบัติการอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ โดเมน ไอพี แอดเดรส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>