การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)

นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Forensics เป็นกระบวนการสืบสวนทางคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการค้นหาและแสดงซึ่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Computer Forensics นับเป็นความรู้ขั้นสูงทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การรวบรวมและเก็บพยานหลักฐาน (Evidence) ที่อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล จำเป็นต้องกระทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Computer Forensics โดยเฉพาะ มิฉะนั้นข้อมูลที่มีค่าอาจเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>