มารู้จักกับนิติวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หลักการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน คำจำกัดความ ประโยชน์หรือความรู้และสาระสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>