พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ประวัติความเป็นมาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และสาระสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงบทบัญญัติ บทลงโทษเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้และวิธีในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจเข้าข่าย พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>