การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ความปลอดภัยสารสนเทศ หมายถึงการทำให้สารสนเทศ หรือความรู้ ความคิด ข่าวสารนั้นรอดพ้นจากอันตราย หรือมาตรการที่ใช้สำหรับป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นสามารถเข้าถึง หรือสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศได้ โดยการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศนั้นต้องมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล การทำให้ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ และการทำให้ข้อมูลพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ

การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>