การ backup ข้อมูลใน Windows 7

การ backup ข้อมูลใน Windows 7

ขั้นตอนที่  1 เริ่มจากเข้าไปที่ Control Panel > System and Security>Backup and Restore
จากนั้น Click Set up backup

ขั้นตอนที่  2  เลือก Drive ที่จะ Backup ข้อมูล ในที่นี้ พบว่ามี Drive D: อย่างเดียว เนื่องจากในเครื่องมีการแบ่งไว้เพียง 2 Drive คือได้ C: และ D: ในกรณีที่เครื่องท่านแบ่งไว้หลาย Drive จะขึ้น Drive อื่น ๆ ให้เลือกด้วย

คลิกเลือก Drive D:

ขั้นตอนที่  3 เป็นการเลือกว่า จะ Backup อะไรบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็เลือกตามที่ Windows ได้ แนะนำไว้ (Recommended) จากนั้น Click Next

เลือกสิ่งที่ต้องการ Backup โดยการ ติ๊กเครื่องหมาย checkbox  จากนั้น Click next

ขั้นตอนที่  4  เป็นการตั้งค่าเวลา  การ Backup ว่าจะให้เกิดการ Back up ทุกๆ กี่วัน ให้เลือกไปที่ change schedule

ตัวอย่างนี้จะเป็นการตั้งเวลา การ backup ทุกๆ วันจันทร์ที่ 1 เวลา 19.00 น. ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จากนั้น Click OK

ขั้นตอนที่  5  Click  Save Settings and  run backup เป็นการเริ่มกระบวนการ Backup  รอจนกว่า กระบวนการจะทำงานเสร็จ ก็ถือว่า การ Backup ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

การ backup ข้อมูลใน Windows 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>