องค์ความรู้

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศถือได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว แต่ยังกลายเป็นสื่อในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศคือภัยคุกคามและภัยแฝงต่างๆที่สร้างความเสียหายทั้งส่วนบุคคลและสังคมโดยรวม
ระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT KM จึงเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบ ลักษณะของภัยต่างๆ และแนวทางป้องกันและแก้ไขเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และบุคคลากรของหน่วยงานต่างๆสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>